آموزش رایگان ترکی استانبولی

آموزش Yeni HITIT کتاب تمرین درس ششم

آموزش Yeni HITIT کتاب تمرین درس ششم آموزش زبان ترکی استانبولی Yeni HITIT tomer  کتاب تمرین  درس ششم در جلسه‌های قبلی‌ در مورد ضمیر و فعلی بودن کار کردیم و اینکه در پاسخ به جملات سوالی چگونه می‌‌تونیم با جملات منفی‌ کامل کنیم و پاسخ‌های مثبت را چگونه بدهیم و اینکه …

» بیشتر بخوانید

آموزش Yeni HITIT کتاب درسی درس ششم

آموزش Yeni HITIT کتاب درسی درس ششم این جلسه مربوط به آموزش زبان ترکی استانبولی Yeni HITIT tomer کتاب درسی درس ششم و ادامهٔ درس‌های قبلی‌ درس امروز مربوط به صفحهٔ ۱۴ و ۱۵ و ادامهٔ درس‌های گذشته و صفحه‌هات مربوط به درس‌ها را در صفحهٔ ۱۲ و ۱۳ برایتان …

» بیشتر بخوانید

آموزش Yeni HITIT کتاب تمرین درس پنجم

آموزش زبان ترکی استانبولی Yeni HITIT tomer - کتاب تمرین - درس پنجم

آموزش Yeni HITIT کتاب تمرین درس پنجم آموزش زبان ترکی استانبولی Yeni HITIT tomer  کتاب تمرین  درس پنجم  از کتاب تمرین آموزش زبان ترکی‌ استانبولی از کتاب هیتیت یک را شروع می‌کنیم و تمرین هایی که باید در این درس کامل کنیم در درس گذشته درس پنجم تعداد صفت‌ها و سوال کردن …

» بیشتر بخوانید

آموزش Yeni HITIT کتاب درسی درس پنجم

Yeni HITIT tomer - کتاب درسی - درس پنجم

آموزش Yeni HITIT کتاب درسی درس پنجم درس پنجم از کتاب هیتیت یک آموزش زبان ترکی‌ استانبولی در درس جدید با تعدادی از کلمات سوالی، صفت‌ها آشنا می‌‌شوید چگونه جمله‌ای را سوالی و یا پاسخ مثبت یا منفی‌ بدهید چگونه اشاره به دور و نزدیک را در این درس یاد …

» بیشتر بخوانید